ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ О ТЕБЕ! 18+
Добро пожаловать на первый фан-сайт популярного проекта «Подслушано» Вконтакте! Это социальный развлекательный проект, в котором люди рассказывают каждый день свои секреты, откровения и истории из жизни анонимно перед всеми.

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА - популярный социальный развлекательный проект Вконтакте, в котором люди делятся секретами из жизни анонимно. У нас вы найдете лучшие откровения, секреты, истории, мысли и чувства обычных людей на любые темы! Добро пожаловать!
Кызыл!!! 
Тускай демдек аттыг садыгларнын эн-не эки шынарлыг идик-хепт

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА - #3195827 Кызыл!!! Тускай демдек аттыг садыгларнын эн-не эки шынарлыг идик-хепт

Кызыл!!!
Тускай демдек аттыг садыгларнын эн-не эки шынарлыг идик-хептерин 80% чиик ортекке садып ап болур силер.💰💸✅
«Саяны» универмагынын 2 дугаар каъдында «ФЭМИЛИ» садыгларынын бистин республикавыста 1 дугаар чиигелделиг садыы (дисконт-центр) силерни манап тур! 🌟🎉🎊🎁🎈
«Фэмили»дэн 400 ажыг ангы-ангы силернин ынак тускай танма демдектиг (брендовый) идик-хепти, бажынга эт-херекселдерни оске садыглардан ийи-уш катап чиик ортекке садып алыл силер! 👗👕👠🥾👟👔
Эн-не чараш аяныг кетинер оолдар кыстар биске келир!😎😉👍🏻

Кызыл!!!
Встречай брендовую одежду и обувь по ценам на 80% меньше оригинальных.💰💸✅
На 2 этаже универмага "САЯНЫ" Вас будет ждать первый магазин сети дисконт-центров "ФЭМИЛИ" в Республике Тыва!🌟🎊🎉🎁
"Фэмили" это более 400 любимых брендов одежды и обуви, товаров для дома, аксессуаров в два-три раза выгоднее, чем в обычных магазинах!👔👟🥾👗👖👠
Настоящие модницы и модники одеваются у нас!😎😉👍🏻

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА
Кызыл!!! 
Тускай демдек аттыг садыгларнын эн-не эки шынарлыг идик-хепт
Комментарии
Шаанда шагда долгандыр бо калбак шынаа,
Чаттылдыр- ла кожуун малы сынм

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА - #3195735 Шаанда шагда долгандыр бо калбак шынаа, Чаттылдыр- ла кожуун малы сынм

Шаанда шагда долгандыр бо калбак шынаа,
Чаттылдыр- ла кожуун малы сынмас турду.
Ховуларга чоннун малы шолээн оьттап
Чораан уе...дээн соонда ачам хоорээр.

Чылгы саны ковудээрге узе сургеш,
Сут-Хол малын Овурдуве чоргузуптар.
Кажан чылгы чанып орда ырактан на
Хаттыг шуурган чоруп орар-даа дег болур.

Кончуун корем. Ам бо хунну деннеп коорге.
Куруг турар ховуларны анаа чыдар.
Шаанда болза толдур Тараа, сула тарыыр,
Шолдер турган... Деп кааш ачам, хоореп орар.

Кезек када боданып каап орган ачам,
Катап база херлипкештин уламчылаар:
,, - Капиталист политика. Ам бо хунде -
Баш кырынга крыша болза шуут чедер.

Шаанда безин, мал оору деп улус турбаан,
Шаанда болза ,, Ажыл-чоктар" шуут чок турду.
Кудумчуда аныяктар эзирик деп,
Чугаа безин, шаанда шагда шуут турбаан".

Кажан ачам шаанда дээштин хоорей бээрге,
Авам база катчыпкаштын демнежиптер.
Ам артында каттырыпкаш хоорээрге,
Дыннап орда тоолдап турган ышкаш апаар.

... - Азы кижи боду база улгаткаштын,
Ажы толге ,, шаанда " дээштин хоорей бергеш,
Тоолдап- тоолдап шак бо хуну хооткештин,
Тоогуп орар апаар-дыр аа? ...деп боданыр мен.
Константин Ооржак. 02.12.18.

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА
Комментарии
😜

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА - #3195734 😜

😜

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА
😜
Комментарии
Экии! Ставки на спорт салып турар улус бар бе? ❤️ салыптынар группадан

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА - #3195733 Экии! Ставки на спорт салып турар улус бар бе? ❤️ салыптынар группадан

Экии! Ставки на спорт салып турар улус бар бе? ❤️ салыптынар группадан ажыдып алгаш сайгарар бис

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА
Комментарии
Бо чуртталгада бодум бодумну тыппайн чор мн. Удавас 31лээр. Тенек бе д

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА - #3195732 Бо чуртталгада бодум бодумну тыппайн чор мн. Удавас 31лээр. Тенек бе д

Бо чуртталгада бодум бодумну тыппайн чор мн. Удавас 31лээр. Тенек бе дээрге тенек база эвес, аамай бе дээрге аамай база эвес. Ажылдыг мн оолдуг мн. Ам ол ажылымга хоннум калып чор. Холдарым сула салдынып чор. Дыкала кызып бурунгаар чуткуурумгедаа чааскаан дыкала берге др. Та чуге ындыг элдепейлиг чуртталга чуве ыйнаан. Кижинин сонуургаан кижизи кижини тогбас, ам хоннумче кирбес кижилер кижи соондан халыырга бичии даа бодумче чоокшулатпазын кызыдар др мн. Оон ангыда шак бо Тывадан чангысдаа сонгаар ажып корбээн мн ышкаш кижилер бардаа чуве бе? Ыянчыгдаа чуве диин.

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА
Комментарии
Тес-ле хемге катышкан Эрзин хем, 
Тевелерлиг арат чонуг Эрзинин.
Оран-

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА - #3195731 Тес-ле хемге катышкан Эрзин хем, Тевелерлиг арат чонуг Эрзинин. Оран-

Тес-ле хемге катышкан Эрзин хем,
Тевелерлиг арат чонуг Эрзинин.
Оран-Тандын каас-чараш чечектери,
Ада-огбен чуртап чораан Эрзинин.
Эрзин-Тестин эзири сен,
Эжим болган орушкум сен,
Эрес-эр сен Начын моге
Эжим болган салымым сен.
Биче-чаштан ойнап оскен Эрзинин
Чурталгамнын, чырыткызы, хунчугежи
Ады-сууран телегейде динмирээн.
Эрзин-Тестин эзири сен эжим оол.
Эрзин-Тестин эзири сен,
Эжим болган орушкум сен.
Эрес-эр сен Начын моге,
Эжим болган салымым сен.
Собственное произведение😁
Админ анонимно пожалуйста🙂

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА
Комментарии
Экии)Чудо-нити для век кайы садыгда садып турар ирги ? админ анон )))

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА - #3195683 Экии)Чудо-нити для век кайы садыгда садып турар ирги ? админ анон )))

Экии)Чудо-нити для век кайы садыгда садып турар ирги ? админ анон )))

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА
Комментарии
Керин кысты дилээр айтырар дээр бе, азы арагазын кудар дээр бе? Мен Хо

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА - #3195682 Керин кысты дилээр айтырар дээр бе, азы арагазын кудар дээр бе? Мен Хо

Керин кысты дилээр айтырар дээр бе, азы арагазын кудар дээр бе? Мен Хой кезиинде дыннап чоруурумга арагазын кудар дээр бис, шын харыызын бижип корунерем чонум

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА
Комментарии
Кезек када тыптып келгеш, козулбейн баар.
Демги сылдыс кайда бардын, ч

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА - #3195681 Кезек када тыптып келгеш, козулбейн баар. Демги сылдыс кайда бардын, ч

Кезек када тыптып келгеш, козулбейн баар.
Демги сылдыс кайда бардын, чырып келем.
«Кучу-кужу эвээжээни ол-дур аа» ! деп,
Коруп алган, сени манап , бодап тур мен.

Чылдагаанын чогум чудел козулбейн баар,
Чырыткынны арай эвээш берип тур сен,
Кужум чыып-чыып, согунумга кожа баглааш,
Курбустугже чамны шыгааш адыптайын.

Кезээ - монге Дээрге чырыын турзун дээштин,
Белек кылдыр берген кужум дузалашсын.
Черде мени канчап чор деп ээ коруп,
Дээрден тура карактап чор, шак ол сылдыс.
Константин Ооржак. 10.12.18.

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА
Комментарии
#Благотворительность 
 
В преддверии нового года стартуют различные бл

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА - #3195654 #Благотворительность В преддверии нового года стартуют различные бл

#Благотворительность

В преддверии нового года стартуют различные благотворительные акции, направленные на поддержку многодетных и малообеспеченных семей. Так, местная газета «Плюс Информ» объявила новогоднюю акцию добра и волшебства, в рамках которой все желающие могут внести свою лепту в исполнение детских желаний.

#Тыва #Кызыл #акция #многодетные #малообеспеченные #семья #дети

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА
Комментарии
Тывалар шериге чуну кылбазыл?  Админ анон )

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА - #3195653 Тывалар шериге чуну кылбазыл? Админ анон )

Тывалар шериге чуну кылбазыл? Админ анон )

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА
Комментарии
Анон. Бо концертче бот уруг чалап тур мен катай дыштанып,коорунче. бод

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА - #3195652 Анон. Бо концертче бот уруг чалап тур мен катай дыштанып,коорунче. бод

Анон. Бо концертче бот уруг чалап тур мен катай дыштанып,коорунче. бодум эр, 30 хар😁, лайк бодум бижиптер мен😉

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА
Комментарии
Народ помогите мне пожалуйста, соолгу уеде начал  видеть давно умерших

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА - #3195600 Народ помогите мне пожалуйста, соолгу уеде начал видеть давно умерших

Народ помогите мне пожалуйста, соолгу уеде начал видеть давно умерших, близких и знакомых людей, а также не знакомых... Ам бо уеде начал уже общаться ся с ним это не сразу пришло, , со временем научился, пока никому не говорил. Очень хочу избавиться от всего этого и жить как раньше.

ТУВИНСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ | ТЫВА | ТУВА
Комментарии
Страницы:   следующая →